Erich Maria Remarque


 Na západní frontě klid

  Hrdiny tohoto slavného a napínavého románu jsou dvacetiletí nìmeètí studenti ètvrtého roèníku gymnázia a jejich pøátelé na bojišti za první svìtové války (Katczinsky, Kropp,Kemmerich, Müller, Bäumer - vypravìè , Leer a Tjaden), kteøí jsou tìsnì pøed maturitou, v roce 1914 povoláni do nesmyslné, první svìtové války. Realistický Remarqùv pohled nám ukazuje generaci mladých lidí, kteøí byli odmalièka vychováváni k èestnosti a dokonce ochotì padnout na bojišti za vlast a za správnou vìc, ale kteøí na bojišti brzy poznávají krutost a nesmyslnost války. Nikdo z nich nevìdìl, za co vlastnì bojují, neinformováni trpìli na hlady, depresemi, ztrátou svých kamarádù. Nepovažovali se za hrdiny, jak se jim to snažilo mnoho ve válce nezúèastnìných lidí namluvit, ale za lidské trosky a generaci, kterou váleèné hrùzy, pokud se jim podaøilo pøežít, vyøadily z bìžného, civilního života, který po zážitcích, které si odnesli nemohli pochopit. Vzpomínky na váleèná utrpení, krutost a padlé kamarády byly totiž stále pøíliš silné na to, aby tito mladí lidé, kteøí šli bojovat pøímo ze školních lavic, a kteøí nemìli v civilním životì na co navázat, si mohli zakládat rodiny a budovat kariéru. Hlavní hrdina, vypravìè a poslední z výše uvedených studentù, i mnoho dalších vyèerpaných nìmeckých vojákù padlo v roce 1918, v den, který nìmeètí generálové do zprávy o situaci na tomto bojišti popsali jako klidný, konkrétnì se omezili na vìtu - Na západní frontì byl klid. Z toho též název knihy.


Na západní frontě klid

   Válečný román německého spisovatele, který popisuje jeho pocity a vzpomínky z první světové války a posouvá ho do ztracené generace spisovatelů. Podle mota je kniha pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou - i když unikla jejím granátům. - Naprostá většina textu je vyprávěním v 1. osobě (tzv. ich forma).

   Vypravěč Pavel Bäumer se představuje v okamžiku, kdy jeho jednotka po návratu z boje odpočívá na klidném úseku za frontou. V mozaice epizod je pak načrtnut jeho minulý i pozdější život. Pod vlivem nacionalistické propagandy a patriotického myšlení přihlásil se Bäumer se svými spolužáky z gymnázia po vypuknutí 1. světové války dobrovolně do armády a po výcviku plném šikanování prodělává s nimi zákopové boje na západní frontě. V létě 1918 je zabit Bäumerův přítel Katczinsky, který jej zasvěcoval do válečného života.

   Závěrečné odstavce, psané v er formě (3. osoba), konstatují, že Bäumer padl v říjnu 1918. - V románu se střídají obrazy válečných událostí se záznamy rozhovorů mezi vojáky a Bäumerovými reflexemi.


Na západní frontě klid (1929)

Hl. postava - Pavel Bäumer - vypravěč

    Román o I. světové válce.

    Středoškolský student Pavel Bäumer se spolu se svými spolužáky pod vlivem propagandy a vlasteneckého nadšení dobrovolně přihlásí do armády. Na toto vzpomíná už jako voják ve chvílích odpočinku po návratu z boje.

    Vzpomíná na desetinedělní výcvik, zde zažil šikanování, dále na budování zákopů na západní frontě a první válečné střetnutí. Autor pokračuje líčením válečných hrůz - bombardování, plynové útoky, krvavé boje muže proti muži. Pavel proto opouští myšlenky nacionalistického opojení a uvědomuje si nesmyslnost válek samotných. Přispívá k tomu i smrt v létě 1918 přítele Katzinského, jenž ho vlastně naučil jak bojovat, jak přežít ve válce.

     Román končí Pavlovou smrtí. Pavel umírá nad zprávou, že na západní frontě je klid, jenž oznamoval konec války.

    Autor k vystižení děje využívá reportážní dokumentárnost. Patrně měla za následek  jeho světovou proslulost.

Tento román byl také zfilmován v roce 1979. Velká část filmu se natáčela v Československé republice. Pavel Bäumer - Richard Thomas, Katczinsky - Ernest Borgnine, režie - Delbert Mann.